REGULAMIN WARSZTATÓW ARCHEOLOGII DOŚWIADCZALNEJ
W ŻELAZNEJ KOLEBCE


 1. Impreza nie posiada charakteru imprezy masowej w rozumieniu przepisów prawa. Impreza jest realizowana w formule warsztatów archeologicznych i prezentacji historycznych połączonych z piknikiem rodzinnym.
 2. Wstęp publiczności na teren imprezy nie podlega opłatom w formie biletów.
 3. Prezenterzy obecni na imprezie są w posiadaniu replik broni białej, odzieży ochronnej i innych narzędzi, które mogą być niebezpieczne, jednak stanowią element prezentacji, podobnie jak użytkowane paleniska i ogniska. Publiczność winna zachować szczególną ostrożność w czasie realizacji pokazów gremialnych oraz w związku z udziałem w warsztatach, bezwzględnie stosując się do wskazówek prezenterów i funkcyjnych (harcerzy lub strażaków).
 4. Publiczność obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 5. Wszyscy uczestnicy imprezy winni zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci, za których działania odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.
 6. Poprzez wejście na teren dawnego zespołu walcowni w Nietulisku Dużym w dniach 15 I 16 września 2018 r., osoba będąca na imprezie potwierdza znajomość tego regulaminu i zgadza się z jego zasadami.
 7. Widzowie i prezenterzy parkują samochody na parkingach wyznaczonych do tego celu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów wynikłe z działań osób trzecich lub niewłaściwego zaparkowania pojazdu. Parkingi nie posiadają statusu parkingów strzeżonych.
 8. Poruszanie się pieszo po terenie zespołu dawnej walcowni w Nietulisku Fabrycznym możliwe jest wyłącznie wyznaczonymi przez organizatorów traktami.
 9. Zabrania się:
 • wstępu na teren ruin dawnej walcowni w Nietulisku Dużym,
 • parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych, dojazdowych i traktach pieszych bądź zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami.
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
 • dewastacji urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie prezenterów, elementów dekoracji, roślinności, reliktów architektury dawnej walcowni itp.
 1. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na teren imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,  środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych pracowników porządkowych (harcerze, strażacy), którzy w przypadku stwierdzenia zakłócania przez te osoby porządku lub niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu mają prawo do usunięcia uczestnika z terenu imprezy.
 3. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Odpady żywności, opakowania itp. należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza.
 5. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń nie jest dozwolony.
 6. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
 7. Prezenterzy i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorom lub innym prezenterom lub widzom.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub skrócenia imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
 • odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym,
 • zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. załamanie pogody, awaria sprzętu itp.)
 • zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania imprezy,
 • odmówienia wstępu na imprezę osobom, u których stwierdzono posiadanie broni lub jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 • powiadomienia policji o każdorazowym naruszeniu prawa przez uczestników imprezy, w szczególności w związku z czynami przeciwko mieniu lub nietykalności cielesnej uczestników.

 

 

ORGANIZATORZY:

 

Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Miasto i Gmina Kunów

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego